CHIT CHAT SEX BAND live at Txukinden pt 1CHIT CHAT SEX BAND (Iñaki Kreator + Sampler) live en directo @ Txukinden (Iruña) ♡ pt 1
1 Second Sight
2 Code Switch (2:17)
3. Inner City Blues cover version (5:45)
4. Opus Simia (12:00)
5. Creep cover version (16:45)

https://ndclnh.com/

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *